SLUŽBY

Geometrický plán

Vyznačení budovy pro kolaudaci – je nezbytnou součástí ukončení stavebních prací na novostavbě nebo přístavbě.
Rozdělení pozemku – pokud dochází k rozdělení pozemku a platná katastrální mapa se tímto mění, slouží jako technický podklad pro sepsání kupních smluv (při prodeji, koupi aj.).
Vyznačení věcného břemene – jedná se o grafické znázornění možnosti realizace užitné hodnoty cizí věci, resp. pozemku (průběh a údržba inženýrských sítí, právo vstupu na pozemek apod.).
Vytyčení hranice pozemků – když si nejste jisti průběhem hranic pozemků, nebo máte spor se svým sousedem, jediným východiskem je geodetické zaměření respektive zpřesnění hranice pozemku.
Zpřesnění vlastnické hranice v terénu - slouží jako podklad pro zápis vlastníky v terénu zpřesněné hranice pozemků. Lze jím předejít případným budoucím sporům o průběh vlastnické hranice v terénu. Jeho nedílnou součástí musí být písemně doložená shoda vlastníku na průběhu zpřesňované hranice (souhlasné prohlášení).

Inženýrská geodézie

- vytyčení inženýrských děl a kontrolní měření
- účelové mapy (projekční kanceláře)
- digitální model terénu
- výpočty kubatur
- měření deformací a posunů
- zaměření skutečného stavu objektů
- vyhotovení stavební dokumentace
- mapování pro GIS
- kompletní geodetické práce pro stavbu a projekt
- digitalizace analogových (papírových) dat
- kontrolní činnost při realizaci stavby – poloha a výška bednění před betonáží
- kontrolní činnost při realizaci stavby – měření stavebních částí před a po betonáži
- vyhodnocení odchylek vůči projektové dokumentaci.